voorwaarden

De algemene voorwaarden van FiTNEZZplaza zijn van toepassing. Waar deze niet toereikend zijn, worden deze aangevuld met de algemene voorwaarden van Stilte in Beweging. Zie hieronder.

 

1         Begrippen:

1.1 Algemene voorwaarden: de voorwaarden die toepasbaar zijn op alle producten, lessen, cursussen, workshops, opleidingen en yogareizen van Yogacentrum Stilte in beweging. Die in te zien is op de website en op aanvraag op papier.

1.2 Deelnemer: persoon die (privé)lessen, workshops, cursussen of docentenopleiding wil volgen of al volgt.

1.3 Website: de website van Yogacentrum Stilte in beweging: www.stilte-in-beweging.nl

 

2         Toepasselijkheid

2.1 De voorwaarde zijn van toepassing op alle lidmaatschappen, losse lessen, workshops en abonnementen bij Yogacentrum Stilte in beweging. Door deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Yogacentrum Stilte in beweging kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website.

2.3 De overeenkomst komt tot stand door aanmelding via daartoe bestemd inschrijfformulier of betaling van les(sen) of workshops en verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers en ingehuurde zelfstandigen van de ondernemer.

 

3         Lidmaatschap, abonnementen, 10 lessenkaart, proefpakket, proefles en losse lessen

3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een lidmaatschap, abonnement, 10 lessen kaart, proefpakket, proefles of losse lessen.

3.2 Het lidmaatschap en abonnement komen tot stand als Yogacentrum Stilte in beweging het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de deelnemer heeft ontvangen. Bij aanmelding wordt toestemming geven voor automatische incasso van deze bedragen.

3.3 Yogacentrum Stilte in beweging geeft de volgende lidmaatschappen en lessen uit, ter keuze aan de deelnemer:

– Abonnement: een abonnement voor een onbepaalde tijd. Abonnementen zijn voor 1 x, 2 x of onbeperkt per week. De betaling gebeurd middels maandelijks automatische incasso.

– 10 lessenkaarten: de 10 lessen kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 4 maanden gebruikt te worden. De leskaart heeft een beperkte houdbaarheid en deze datum wordt genoteerd op de lessen kaart en deze is niet overdraagbaar naar andere personen. Deze kaart wordt uitgegeven bij de eerste les van aanvang.

– Proefpakket zijn drie kennismakinglessen te volgen in drie weken bij 3 verschillende docentes, en/of verschillende soorten lessen (dit is inclusief de kennismaking les)

– Proefles is een kennismaking les

– Losse les: een éénmalig door de deelnemer te volgen les anders dan op basis van abonnement of lidmaatschap.

3.4 Het lesrooster is te vinden op de website. Yogacentrum Stilte in beweging behoudt het recht het lesrooster op een ieder moment te wijzingen, lessen te annuleren en/of docenten te wijzigen.

3.5 Deze wijzigingen worden indien mogelijk gepubliceerd op de website bij Nieuws, nieuwsbrief en/of per e-mail. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht van reeds betaalde leskaarten of abonnementen.

 

4         Abonnementen/ lidmaatschap

4.1 Je schrijft je in voor 1 x per week, 2 x per week, onbeperkt, of voor een strippenkaart. Voor de minima geldt een speciaal tarief op aanvraag.

4.2 Je kunt op elk gewenst moment instromen. Er zijn geen beginners of gevorderde lessen, maar je eigen grens is je uitgangspunt.

4.3 Wanneer je instroomt wordt de datum waarop je start genoteerd.

4.4 Wanneer je start met een strippenkaart dan wordt daarop de datum van aanvang genoteerd en is deze 1 jaar geldig

4.5 Je mag komen, wanneer jij dat wilt en hoeft niet van tevoren op te geven.

4.6 Gemiste lessen mag je daarom komen inhalen binnen een periode van een 1 maand.

4.7 Je abonnement is doorlopend, totdat je bij ons opzegt.

4.8 De opzegtermijn is één maand.

4.11 Na opzegging heb je nog  1 maand de tijd om je gemiste lessen in te halen.

4.12 Met een minimale deelname van 3 maanden

4.13 Het lesgeld wordt afgeschreven in de maand van aanvang, aan het eind van de maand.

4.14 We gaan uit van 44 lesweken per jaar, daarmee uitgezonderd de zomervakantie en de kerstvakantie. Hierop is de termijnbetaling gebaseerd.

4.15 Lesgelden en abonnementen gaan middels maandelijks automatisch incasso en de aankoop van workshop, proeflessen, proefpakketen via Workshop shop en Ideal betaling. De betaling is vooraf en zal door ons aan het begin van de maand van je rekening worden geïncasseerd met daarbij de eerste maand de gevolgde lessen vanaf moment van inschrijving van de 1 ste van de maand.
Het lesgeld is een termijnbetaling die is gespreid over 12 maanden. Dat betekent dat de betaling doorgaat tijdens vakanties.

 

5         Workshops, cursussen en lessen  aangeboden in de webshop

5.1 Aanmelden voor workshops en cursussen kan online middels het aanmeldingsformulier of e mail, als vermeld bij betreffend product

5.2 Het verschuldigde kosten dienen na inschrijving te worden voldaan via I deal om deelname aan de workshop /cursus  of les te garanderen.

5.3 Het lesgeld voor een workshop, en lessen te worden voldaan via IDEAL betaling. Na afronding ontvang je een bevestigingsmail. Je boeking is dan definitief. Tevens ben je na betaling akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

5.4 Reservering van een plek in een workshop of cursus kan één maand voor aanvang kosteloos worden geannuleerd (per e-mail).

5.5 Tot zeven dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, maar is men 50 % van de totale opdrachtsom verschuldigd.

5.6 Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen opdrachtsom terugbetaald.

5.7 Annulering van deelname kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan yogacentrum@stilte-in-beweging.nl

5.8 Yogacentrum Stilte in beweging behoudt zich het recht voor om een geplande workshop of cursus te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende deelnemers. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de deelnemer.

5.9 Gereduceerde tarieven voor deelnemers met een lidmaatschap , bij inschrijving vermelden.

5.10 Indien andere annuleringsregels  van toepassing zijn, worden deze kenbaar gemaakt in de bevestigings e-mail. Indien de deelnemer niet akkoord gaat met deze voorwaarde kan de deelnemer de inschrijving binnen 7 dagen kosteloos annuleren.

 

6         Betaling en annulering

6.1 De lesgelden voor het abonnement en lidmaatschap worden na schriftelijk toestemming automatisch geïncasseerd na wederopzegging.

6.2 Betalingen voor workshops,  10 lessen kaarten, proefpakketen, proeflessen, losse lessen gaan via betaling via Ideal via de website.

6.3 Yogacentrum Stilte in beweging verleent onder geen enkele voorwaarden restitutie over lidmaatschap, abonnementen en leskaarten.

6.4 Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

6.4 Alleen in geval van ernstige ziekte, ongeval of langdurige blessures of ziekte worden de leskaarten verlengd na een verzoek per mail, of wordt je abonnement tijdelijk stopgezet.

6.5 Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte workshop of retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan te zijn doorgegeven.

6.7 Er is op alle dagen les met uitzondering van officiële feestdagen en de kerstvakantie en de zomervakantie. Alle andere vakanties hanteren we een vakantierooster. Hiermee komen we uit op 44 lesweken per jaar.

 

7         Aansprakelijkheid

 

7.1   Deelname aan een de lessen, workshop, cursus of retraite is geheel op eigen risico. Yogacentrum Stilte in beweging is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

7.2   De docent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel opgelopen vóór, tijdens of na de les als gevolg van yogabeoefening. Het is belangrijk dat je luistert naar jouw lichaam en de grenzen van het lichaam in eren houdt.

7.3 Meldt voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.

7.4   Yogacentrum Stilte in beweging werkt alleen met ervaren yogadocenten en zorgt voor lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een yogales of workshop. Door deelname aan de les aanvaardt de deelnemers dit risico. Om de kans op ongelukken of blessures te verminderen geeft Yogacentrum Stilte in beweging de volgende richtlijnen:

 

–          Indien je niet geheel gezond bent of zwanger, consulteer dan eerste een arts voordat je aan de lessen begint.

–          Als je een blessure hebt of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de desbetreffende docent vóór aanvang van de les, workshop of cursus

–          Volg de instructies van de docent

–          Luister naar de signalen van je lichaam, houdt rekening met je lichamelijk beperkingen en handel hiernaar.

–          Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn (rode pijn)

–          Stel vragen aan de desbetreffende docent als je dingen niet begrijpt.

 

8         Persoonlijk gegevens

8.1 Yogacentrum Stilte in beweging verzamelt persoonlijke gegevens van haar studenten voor de ledenadministratie en de finaciele administratie, en gaat zorgvuldig met deze gegevens om en zal zich te alle tijden houden aan de Wet bescherming Persoonsgegevens

8.2 Yogacentrum Stilte in beweging gebruikt de gegevens tevens om deelnemers te informeren over geannuleerde lessen en/of aankomende workshops, cursussen en docentenopleidingen.

8.3 Indien de deelnemer bij zijn aanmelding heeft aangegeven op de hoogte te blijven wordt tevens de e-mail nieuwsbrief gestuurd.

 

 

 

Als je yoga volledig beheerst, ontvangen de zintuigen prikkels
zonder de innerlijke rust te verstoren. Bhagavad Gita